Η Εταιρεία μου AE
Διάφορες EΠIXEIPHΣEIΣ

Α.Φ.Μ.: 888888888
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση: Ομονια 888 Τ.Κ.:88888
AP.M.A.E.: 8888/09/B/56/123
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:
Τηλ: +30 211 800 8833 
Fax: +30 211 800 8391
Email: info@demoBasicsite1 

Στo isologismoi-online.eu δημιουργούμε για σας ιστοσελίδα που μπορείτε να δημοσιεύετε ότι προβλέπεται προς δημοσίευση στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955  μέσα από  διεύθυνση της μορφής to-onoma-sas.eu. Τη  διεύθυνση αυτή δηλώνετε στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.

Ακόμα και αν έχετε εταιρική ιστοσελίδα, δεν υπάρχει λόγος τα οικονομικά σας στοιχεία (υπόλοιπα, υποχρεώσεις, δάνεια κλπ) να εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας σας!!!


 

Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια εντελώς διακριτική ιστοσελίδα για τους ισολογισμούς σας και το ΓΕΜΗ!